Regulamin

Cześć!

Masz przed sobą Regulamin strony Natural Bits Bay. Znajdziesz tutaj szczegółowe informacje dotyczące tego w jaki sposób działam i współpracuję z Klientami, by dostarczyć usługi jak najlepszej jakości.

I Definicje

 • Usługi / Konsultacje - przez “Usługi” i “Konsultacje” należy rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdzie Klient otrzyma wiadomość z instrukcjami adekwatnymi do rodzaju Usługi;
 • Usługobiorca / Klient - każdy podmiot dobrowolnie korzystający z Usługi;
 • Usługodawca - Izabela Sady, prowadząca działalność nierejestrowaną Natural Bits Bay;
 • Formularz Konsultacji - formularz stworzony w Google Forms w celu zebrania informacji niezbędnych do wykonania Usługi, który jest udostępniony Klientowi w formie linku na wskazany adres e-mail;
 • Zalecenia / Dokument Zaleceń - dokument w formacie PDF, będący podsumowaniem konsultacji wraz z zaleceniami dotyczącymi suplementacji wysyłany na adres mailowy Klienta;
 • Regulamin - przez “Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;
 • Polityka Prywatności - przez “Politykę Prywatności” należy rozumieć Politykę prywatności Natural Bits Bay dostępną tutaj: www.naturalbitsbay.pl/polityka-prywatnosci;
 • Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dni wolnych ustawowo;

II Informacje ogólne

 1. Regulamin został napisany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego ochrony konsumentów, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Wysyłając wypełniony Formularz Konsultacji, Klient akceptuje treść Regulaminu.
 3. Ceny są podawane w złotych polskich i nie są personalizowane. Każdy Klient otrzymuje taką samą ofertę cenową, która aktualnie obowiązuje w Natural Bits Bay.
 4. Cennik dostępny na stronie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

III Realizacja usługi (konsultacja)

 1. Realizacja Konsultacji jest prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdzie Klient otrzymuje wiadomość zawierającą:
  • link do Formularza Konsultacji,
  • informacje dotyczące płatności za Usługę,
  • informacje dotyczące warunków rezygnacji.
 2. Prawidłowa realizacja Usługi wymaga dostarczenia niezbędnych informacji poprzez Formularz Konsultacji. Opcjonalne dla Klienta jest dostarczenie drogą elektroniczną Usługodawcy innych dokumentów dotyczących aktualnego stanu zdrowia zwierzęcia (np. wyniki badań, zdjęcie zwierzęcia).
 3. Termin realizacji Usługi liczony jest od dnia zaksięgowania płatności za Usługę na konto bankowe Usługodawcy. Realizacja usługi trwa zazwyczaj do 3 dni roboczych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego czasu w szczególnych przypadkach o czym niezwłocznie poinformuje Klienta drogą elektroniczną.
 4. Usługobiorcy przyznaje się prawo do rezygnacji z Usługi jedynie do momentu otrzymania Dokumentu Zaleceń. Jeśli Klient rezygnuje z Usługi po wysłaniu Formularza Konsultacji i opłaceniu jej kosztu, ale zanim dostanie Zalecenia od Usługodawcy, przyznaje się mu prawo do zwrotu połowy kwoty stanowiącej cenę Usługi. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 2 dni roboczych.
 5. Zgodnie z art.38 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu za ukończoną Usługę.
Art. 38. prawa konsumenta
Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość 

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; 
[…]
3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
[…]
13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 obowiązek wydania dokumentu umowy i potwierdzenia uzyskania zgody ust. 1 i 2 albo art. 21 potwierdzenie zawarcia umowy na odległość ust. 1;

IV Sposób płatności

 1. Natural Bits Bay przyjmuje płatność za Usługi jedynie bezpośrednio na konto bankowe. Przy wpłacie na konto w tytule przelewu proszę podać: Nr zamówienia (podany przez usługodawcę na rachunku dołączonym do wiadomości e-mail) oraz imię zwierzęcia (przykład: F/1/1/2023 Brendi).
 2. Klient zobowiązuje się do opłacenia Usługi po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Konsultacji, który został wcześniej dostarczony za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci linku.
 3. Po zaksięgowaniu płatności za Usługę na koncie Natural Bits Bay, Klient dostanie na e-mail potwierdzenie zapłaty (w formie faktury, adekwatnej dla działalności nierejestrowanej).
 4. Nieopłacenie Usługi w terminie do 3 dni roboczych po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Konsultacji przez Klienta jest jednoznaczne z rezygnacją z Usługi.

V Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku dostarczenia wadliwego Formularza Konsultacji lub Dokumentu Zaleceń, reklamacja Usługi rozpatrywana jest indywidualnie. W przypadku wadliwych elementów Usługi proszę o poinformowanie mnie drogą elektroniczną na adres natural.bits.bay@gmail.com.
 3. Natural Bits Bay oferuje Usługi, których celem jest wspieranie dobrostanu i zdrowia zwierząt należących do Klienta. Wykorzystywanie Zaleceń u innych zwierząt niż wynika z Formularza Konsultacji jest robione tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Usługa świadczona przez Natural Bits Bay nie stanowi alternatywy dla wizyty u lekarza weterynarii i przeprowadzenia diagnostyki.
 5. Natural Bits Bay zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania Usługi w szczególnych przypadkach, np.
  • kiedy Usługa nie jest w stanie zaspokoić oczekiwań Klienta (szczególnie u zwierząt z zaawansowanymi chorobami przewlekłymi i nowotworami złośliwymi, gdzie zalecona jest opieka paliatywna - mogę zaoferować wsparcie adekwatne do stanu zdrowia zwierzęcia);
  • kiedy Usługa ma zastąpić rzetelną diagnostykę u lekarza weterynarii.

Wersja regulaminu: 1.1 | X 2023